Kokai Koi Farm

Official farm name: Nishikigoi Kokai
Breeder: Kokai Ryoji
Raising area: Area: Tokamachi
Varieties: Goshiki, GR Goshiki, Doitsu, Ochiba, Doitsu Kohaku, Kujaku, Benikonryu and Kawari